Intervjuer >> Att vara gnostiker är att vara hel i sig själv! - Solrosen 2
 


Starta youtube-klippet, genom att klicka på bilden ovan.

Film 2: ”Att vara gnostiker är att vara hel i sig själv”, löd deras budskap

Mariammi och Jeshua var sin tids förkunnare av sin livsfilosofi. På vilket sätt gjorde de det och vad tyckte de var viktigast att förmedla?

Jill: De var alltid på vandring, dels för att besöka avlägset boende vänner, eller bara för att upptäcka livet överhuvudtaget. Det var också under sina vandringar som de kom i kontakt med människor. Och då passade de på att berätta om sin filosofi och om hur viktigt det var att ha kontakt med sina känslor, leva i nuet och bottna i sig själv. Samtidigt lyssnade de in andras sätt att se på livet, tillvaron och Gud. Som Jeshua ofta uttryckte det: ”Vi har alla något att lära av varandra!”

Senare när ryktet om honom spreds att han kunde bota sjukdomar, hände det att människor sände bud efter honom där han befann sig, och bad honom komma då någon blivit sjuk i hemmet. Människor från alla läger, hög som låg, hörde av sig. Jeshua nekade ingen av dem som bad honom om hjälp. Kunde han så gjorde han det.

Hur lyckades Mariammi mäkla fred mellan könen och lyfta kvinnornas likaberättigande i dåtidens patriarkala manssamhälle?

Jill: Mariammi poängterade, när de båda separata grupperna i ett senare skede slogs samman till en enda grupp: ”att män och kvinnor inte skulle se varandra ur ett könsperspektiv, utan som människor, för att på så sätt, utan blygsel eller översitteri, kunna samverka kraftfullt i det gemensamma arbetet”. Trots en del protester från några av männen som mer tillhörde den patriarkala falangen lade Jeshua och Mariammi redan då grunden för ett jämlikhetstänkande i sin grupp.

På offentliga mötesplatser talade Mariammi om ett jämlikt samhälle och vikten av fred mellan könen. Hon ställde ofta frågan ”Varför?” till männen i församlingen, vad var de så rädda att förlora om de erkände kvinnan sin rätt att vara jämbördig med mannen för att kunna skapa ett balanserat samhälle? Maria skaffade sig en arena där hon modigt och orädd talade om just detta!

Ofta gick hon emellan maktens män och utsatta kvinnor och de mindre bemedlade på samhällets botten, till deras försvar. Dessa män såg hennes oräddhet och att hon kunde konsten att tala väl och ville inte gärna utsätta sig för någon form av neslig förödmjukelse genom att gå in i dispyt med henne, då de såg henne som en överlägsen talare.

Även om Mariammi inte lyckades nå målet att förverkliga jämställdhet mellan könen i sin samtid, så var hon ändå en pionjär, som med sin drivkraft sporrade samtidens kvinnor att vara modiga och beslutsamma för att göra sig hörda i samhället. Något som har sipprat ut till eftervärlden genom gamla pergament funna i Nag Hammadiöknen i Egypten, och som nu bekräftas i min bok Livet Väv.

Vad var anledningen till att Jeshuas föräldrar vara oroliga för sin son? Och varför blev han ibland kallad för familjens ”svarta får”?

Jill: Han var en drömmande natur och fick ibland tillsägelser av sin far för att han, i motsats till sina äldre bröder, inte slutförde eller ens igångsatte sina dagliga sysslor i faderns verksamheter på gården. Ibland kallade hans far honom skämtsamt för familjens svarta får: ”Han går omkring och sover fast han är så vaken!” Föräldrarna såg att Jeshua bar på en inre längtan efter att få veta mer om själva livets varande, och att han var en stor andlig sökare även om han var långt kommen andligt sett.

Redan som ung pojke hade han närt en dröm om att få vandra i Egypten och bese landets säregna kultur och de mäktiga pyramiderna. Jeshua talade om Modern och Fadern på ett sånt sätt som inte den offentliga religionen förespråkade, och det oroade hans föräldrar hur detta skulle uppfattas av det egna folket i synagogorna. Han var en son som kärleksfullt upphöjde sin mor för att hon var föderskan, som fött honom till världen och gett honom livet.

Jeshua var inte religiös han var av naturen en fri och sann ande (en gnostiker).

Vilken ätt härstammade Jeshua ifrån? Och Mariammi?

Jill: De härstammade båda två från samma nobla ätt av Davids Hus. Enda skillnaden var att kung David var Jeshuas stamfader i rakt nedstigande led på sin far, Josephus, sida, medan Mariammis stammoder var den egyptiska prinsessa som blev kung Davids son, Salomos, gemål. Vetskapen om de bådas börd utgjorde ett hot för ockupationsmaktens ståthållare, Pontius Pilatus, och dennes egen regeringsställning.

Tillbaka