Böcker >> Personlig och andlig utveckling >> Helande toner
 
Helande toner
 

 
Antal:

Pris:
249.00 kr
(inkl. moms 6%)
Till bokshopen - Tillbaka

Författare: Eva Grönwall
Hemsidan: Länk till hemsidan
E-post: eva.gronwall@post.utfors.se
Info om boken: Häftad, 173 sidor
Normalpris: 249.00 kr kr inkl. moms 6%
ISBN: 978-91-88362-48-3
Utgivningsår:       2010
 
Eva Grönwall, är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med egen mottagning. Hon har sedan 15 år specialiserat sig på ljudterapi och skapat en egen metod, där hon använder toner, ljud och musik för att läka själen.
 
Om boken:
Visste du att man kan använda stämgafflar för att komma i balans, på samma sätt som man stämmer ett instrument?
Det låter otroligt. Men enligt gamla skrifter använde redan Pythagoras sig av stämgafflar i helande syfte.
Hur man går tillväga får du veta i den här unika handboken.

I boken finns ett antal fallbeskrivningar som visar hur hon arbetar och vilken effekt hennes metod kan ha.
Boken vänder sig till alla som är intresserade av personlig utveckling förutom till psykoterapeuter.

Författaren har också lanserat en musikbädd för djupavslappning, AquaSound – en unik kombination av teknik, vatten och musik. Enkelt uttryckt består den av bashögtalare som är applicerade under en vattenmadrass, så att basvibrationer från klassisk musik via vattnet strömmar in i kroppen och ger en djup inre massage.

Innehåll:
Introduktion 7

1. Allt är energi 14
Ljud är vibrerande energi 17
Ljud skapar former 19
Gyllene snittet 23

2. Modern forskning och utveckling inom ljudbehandling 25
3. Resonansen står för den läkande effekten 33
Entrainment – anpassning 36

4. Andning, meditation och intention 38
Andningen har stor betydelse för hälsan 38
Meditation 40
Intentionen är viktig för resultatet 41

5. Rösten – att göra sin inre stämma hörd 46
Hur du går tillväga för att ljuda 49
Övertoner 51
Att ljuda i grupp har många fördelar 53

6. Två förklaringsmodeller 54
Essensen – det sanna jaget 54
Rytmerna i tillvaron 57

7. Tonernas egenskaper 64
Tonen C – 256 Hz 67
Tonen D – 288 Hz 69
Tonen E – 320 Hz 70
Tonen F – 341,3 Hz 72
Tonen G – 384 Hz 73
Tonen A – 426,6 Hz 75
Tonen B – 480 Hz 76

8. Ljudbehandling med stämgafflar 78
Chakrabalansering med samtliga sju heltoner 81
Stimulering med enstaka toner 82
Tonbehandling plus chakrabalansering 84
Att använda rösten i ljudterapin 86

9. Personlig utveckling med ljudterapi 90
Mötet mellan polariteterna 96
Ljudterapi i praktiken 99

10. Tre fallbeskrivningar 106
11. Psykosomatik 131
Fallbeskrivningar 133

12. AquaSound – musikbädden för djupavslappning 144
Så här fungerar AquaSound 146
Musikvalet 148
Upplevelser och effekt 150
AquaSound och andra behandlingsmetoder 156

13. Toner från tidigare tillvaro 159

Litteraturförteckning 166
Register 170
 
Recensioner:

Ur BTJ:s utlåtande år 2010 av lektör Bengt Midgren

"Det finns böcker av god vetenskaplig klass om musik och medicin. Detta är inte en sådan. Eva Grönwall, legitimerad psykolog och psykoterapeut, presenterar helt egna teorier om den läkande kraften hos toner. Boken inleds med ett citat av Rudolf Steiner och fortsätter med ett kapitel med den skenbart vetenskapliga titeln 'Allt är energi'.

I kapitlet 'Tonernas egenskaper' beskrivs tonen A ha frekvensen 426,6 Hz (barockstämning?), besitta både maskulin och feminin energi och ha sitt energicentrum i pannchakrat, ha färgen indigo och elementet ljus. Övriga (hel)toner beskrivs enligt samma princip.

Ett av de sista kapitlen heter 'AquaSound – musikbädden för djupavslappning' och är illustrerat med bilder av kristaller...
 
Smakprov ur boken:
Introduktion
"Det kommer en tid då själens sjukdomar inte beskrivs som idag
utan i termer av musik, på samma sätt som vi nu t.ex.talar om
ett ostämt piano."

Rudolf Steiner (1861–1925), antroposofins grundare

Föga anade jag när jag for till en hälsomässa i London i början av 1990-talet att denna resa skulle bli upptakten till en annan och betydligt längre och ännu i dag pågående resa, nämligen den in i musikens, tonernas och ljudens värld. På denna hälsomässa blev jag bekant med människor från ett amerikanskt företag som presenterade en unik musikavslappningsanläggning som just blivit färdigproducerad för marknadsföring i USA. Den fanns inte tillgänglig att prova på mässan så nyfiken som jag var tog jag flyget till Virginia Beach, testade den och sa: "Den tar jag." På så sätt kom denna anläggning, då benämnd PRE-Table (Profound Relaxation Experience Table), till min praktik och blev därmed min inkörsport till ett nytt intresse.

I korthet kan jag säga att anläggningen består av en vattenmadrass under vilken bashögtalare är applicerade. När man ligger på madrassen och musik spelas går basvibrationerna via vattnet in i kroppen och ger därvid en djup inre massage. Anläggningen är en kombination av musik, vatten och modern teknik. Den positiva påverkan som den visade sig ha både kroppsligt och själsligt, dels på mig själv dels på mina klienter, fick mig att börja utforska vad som gjorts förr i tiden och vad som är aktuellt i nutid när det gäller musikens och tonernas läkande kraft. Under åren som gått har jag med vissa förändringar i design och funktion låtit tillverka en svensk version. Denna version har fått namnet AquaSound. Tack vare teknikens utveckling är det nu möjligt att tillverka en bädd som är betydligt smidigare än den ursprungliga. I kapitlet "AquaSound – musikbädden för djupavslappning" beskriver jag mer ingående hur bädden fungerar, vilka upplevelser man kan ha, i vilka sammanhang den passar etc.

Långt innan jag besökte hälsomässan hade jag som psykolog insett att om jag ville åstadkomma en djupare och bestående förändring på det känslomässiga planet, behövde jag också ta med den kroppsliga aspekten. Jag hade därför gått en 4-årig kroppspsykoterapeutisk utbildning knuten till A. Lowens Institute of Bioenergetic Analysis i New York. Inspirerad av denna utbildning hade jag sökt mig till en smärtmottagning för att omsätta mina kunskaper i praktiken. Här insåg jag snart att det som smärtpatienterna i första hand var i behov av var att kunna slappna av kroppsligen, förutom att på det psykologiska planet lära sig slå av på sina höga krav. Många hade insett detta själva men trots att man testat olika avslappningsmetoder hade man inte funnit någon fungerande sådan. Det var i detta skede som jag efter en del sökande inom den komplementära sfären befann mig vara lycklig ägare till det unika verktyget PRE-Table.

Att detta var ett lyckokast visade inte bara den mindre studie som jag gjorde på sex smärtpatienter (s. 152) utan också mina egna erfarenheter. Den djupavslappning och samtidigt positiva upplyftande påverkan som musikvibrationerna gav mig hade jag inte upplevt tidigare. Jag såg mig själv plötsligt tydligare. Mitt intresse för musik var inte uttalat starkt vid denna tid – jag var en musikalisk oskuld. Detta berodde delvis på att jag under en längre period i min utvecklingsprocess varit ytterst känslig för ljud av olika slag. Jag förstod inte anledningen till detta då, men senare har jag tolkat det som att jag förberedde mig på att börja ta in ljud på ett nytt sätt. Snart befann jag mig ofta på konserter avnjutande framför allt klassisk musik. Ett nytt intresse hade väckts hos mig även om jag länge fortsatte, och i viss mån fortfarande har fortsatt, att ducka inför alltför högljudd musik.

Nyfikenheten har så länge jag kan minnas varit en stark drivkraft och följeslagare i mitt liv. Och nu fick den nytt bränsle genom musikavslappningsanläggningen. Hur kom det sig att detta musikredskap tycktes påverka inte bara mig utan också andra så starkt? Fanns det andra metoder inom området för ljud som syftade till avslappning, utveckling och läkning? Vad fanns det för forskning? Ja, mina frågor var många. I sökandet efter svaren öppnade jag dörren till en värld av toner som sedan dess kontinuerligt expanderar för mig. Jag fann en hel del litteratur och kunskap om hur man såväl i gamla tider som i modern tid använt och använder sig av musiken, tonerna och inte minst rösten för att läka kropp och själ.

Att universums ursprung är Ordet eller "the One Sound" går som en röd tråd genom olika kulturers historia. Det gäller t.ex. indianerna, kelterna och aboriginerna men också templen i Egypten, Grekland och Rom. Också inom de stora religionerna som kristendomen, hinduismen, buddismen och judendomen finner vi att utgångspunkten för världens skapelse är Ordet. I begynnelsen var Ordet och Ordet var Gud, heter det i Bibeln, och i de indiska religionerna uttrycker man det som Nada Brahma, vilket betyder Ljud är Gud.

I gamla skrifter kan vi finna berättelser och företeelser som vittnar om ingående kunskap om musikens läkande kraft. I det antika Greklands mytologi var Apollon guden för både musik och medicin, och Platon menade att att lyssna på både rytmen och melodin i musiken var ett sätt att få kropp och själ i harmoni. Pythagoras känner vi till från matematiken och geometrin. Men mindre känt är att han samlade omkring sig lärjungar som fick ta del av hans kunskaper om hur man kan läka kropp och själ med hjälp av toner. Han lärde ut en metod där verktyget var stämgafflar. Han använde sig också av lyran, ett stränginstrument. Det berättas att en av hans lärjungar blev vittne till hur en aggressiv person just skulle anfalla för att döda en antagonist med sitt svärd. Lärjungen slog an ett ackord på sin lyra och den aggressive blev from som ett lamm, heter det. Vidare kan vi läsa i Bibeln att kung Saul drabbades av vad vi idag nog skulle kalla för en depression. Han kallade till sig David som spelade på sin harpa varefter han återfick sin hälsa.

I modern tid finns det nu en hel del forskning och litteratur om musikens och tonernas betydelse för att stimulera vår utveckling, upprätthålla vår hälsa eller återskapa den när vi hamnat i obalans. Nya rön och nya böcker i ämnet publiceras i allt snabbare takt och man kan säkerligen utgå ifrån att en del av de metoder som nu ser dagens ljus är metoder som återuppväckts från det förgångna. Ett gemensamt synsätt, vare sig det handlar om moderna metoder eller antika berättelser, tycks vara ett tänkande som mer eller mindre uttalat baserar sig på energibegreppet. Jag inleder därför med ett kapitel som heter just "Allt är energi". Utan att ha ambitionen att förmedla mer ingående kunskap kommer jag här bl.a. in på ljudets fysikaliska struktur. Cymatics och Hans Jennys forskning om hur ljudvibrationer skapar former och mönster är mycket intressant. Peter Manners inspirerades av Hans Jenny och upptäckte att varje organ och varje vävnad i kroppen vibrerar på sin speciella friska frekvens.

När jag rekommenderar vissa böcker och lyfter fram viss forskning som jag låtit mig inspireras av, måste jag poängtera att det finns så mycket mer att referera till än det som jag valt ut här. Mina val har jag till stor del gjort utifrån egna speciella preferenser och forskningsbehov. Eftersom mitt eget arbete inom ljudterapin till stor del handlar om hur man kan använda sig av stämgafflar i läkande syfte, redogör jag för vad jag funnit i litteraturen som är relevant på detta tema. Jag rekommenderar den som vill vidga sitt perspektiv ytterligare att gå till bokens referenslista. För att hålla sig à jour med de nya rön som kontinuerligt kommer fram, kan man åka på någon internationell ljudkonferens som främst hålls i USA. Det finns numera också telefonkonferenser på nätet som man kan delta i.

Under denna första tid av intensiv research i ämnet började jag förstå att så gott som alla som forskar i eller arbetar med ljud som läkande kraft är eniga om att det är resonansprincipen som är förklaringen till den terapeutiska effekten. I kapitel 3 utvecklar jag detta begrepp.

Som jag ser det är det viktigt vid all form av behandlingsarbete, alltså inte bara vid aktuell ljudterapi, att både behandlaren och den behandlade är medvetna om såväl andning som intention. Andningens betydelse blir tydlig när vi betänker att det första behovet som ger sig till känna när vi anländer till denna värld är behovet att andas in livet med ett djupt andetag, och det sista som händer i detta liv är att vi andas ut det. Däremellan ligger livet på jorden, livet som med nödvändighet hela tiden får sin energi genom andningen. Syftet, intentionen, bakom all form av behandling, inte minst självhjälpsbehandling, är av stor betydelse för vilket resultat det blir. Är vi starkt motiverade och målmedvetna blir utfallet ett helt annat, än om vi är mer eller mindre oengagerade eller till och med negativa. Jonathan Goldman var den som inom ljudterapins värld först uppmärksammade intentionens betydelse. Ljudets Frekvens + Intention = Resultat, är en formel han satt på pränt.

Så får rösten ett eget kapitel, rösten som av många anses vara människans mest helande instrument. Här läggs fokus på att göra sin inre stämma hörd genom att vi ljudar/tonar vokaler. Också övertonernas läkande kraft berörs.

Innan jag presenterar min ljudbehandlingsmetod ägnar jag utrymme åt några aspekter i mitt arbete som är viktiga för mig att ha som grund. Det gäller två förklaringsmodeller som jag utvecklat för att sätta in mitt tänkesätt i ett mer strukturerat sammanhang och därmed göra mina utgångspunkter så begripliga som möjligt för både mina klienter och mig själv. Förutom att ta med den kroppsliga aspekten i det psykoterapeutiska arbetet, har det under många år varit självklart för mig att vi också behöver inbegripa den andliga delen hos oss, som de andliga varelser vi i vårt ursprung är. Här har jag fått mycken inspiration från österländsk livsåskådning där meditation ju ofta utgör en hörnpelare. Den ena förklaringsmodellen handlar därför om essensen i oss, den andliga del som vi till stor del består av när vi föds men som vi i vår strävan att anpassa oss till den yttre omgivningen mer eller mindre tappat kontakten med. Balans är vidare ett annat huvudtema i mitt synsätt och den andra förklaringsmodellen beskriver därför hur viktigt det är att vi strävar mot balans i olika avseende och på olika nivåer i vår tillvaro för att hålla oss friska.

Så fick jag, också under denna första tid av research, i min hand ett set med stämgafflar, C 256–B 480. Jag började lyssna på var och en av dem och upptäckte snart att olika toner berörde mig själsligen på olika sätt och därtill gav resonans i skilda delar av kroppen. Det är utifrån dessa upptäckter som jag de senaste 10–12 åren utvecklat min ljudmetod. I kapitel 7 redogör jag för tonernas egenskaper såsom min forskning givit vid handen. Jag kommer in på hur dessa toner och egenskaper kan kopplas till det österländska chakrasystemets olika energipunkter. Toner och färger har också ett nära samband, ett samband som präglar mitt synsätt inte minst när jag använder mig av musikavslappningen AquaSound. Jag beskriver därför i kapitel 8 hur tonerna fungerar i praktiken och hur man kan använda dem både som självhjälpsmetod och som kompletterande verktyg i en samtalsterapi. I kapitel 9 och 10 vänder jag mig kanske framför allt till psykoterapeuter, men en intresserad allmänhet kan säkert också ha glädje av dessa kapitel.

Mitt första möte med en klient syftar i allmänhet till att klarlägga vilka mönster som styr honom eller henne och hur dess rötter ser ut. Vilken obalans har dessa mönster givit upphov till i den dagliga tillvaron? Följande kapitel handlar därför till stor del om den personliga utvecklingsprocessen hos tre klienter jag haft i ljudterapi. Psykosomatiska symtom blir allt vanligare. Denna problematik får därför ett eget utrymme i kapitel 11, inte för att behandlingen här skiljer sig från behandlingen av psykiska problem utan just därför att den inte gör det. Jag ser nämligen det kroppsliga symtomet som ett försvar med samma funktion som de psykiska försvaren. När symtomen uttrycker sig i kroppen innebär detta dock att den känslomässiga problematiken fördjupats från psykisk nivå till kroppslig.

Boken avslutas med ett kapitel som heter "Toner från tidigare tillvaro". Att i detta sammanhang också inbegripa företeelsen tidigare liv kan vid första påseende tyckas mindre relevant. Men om man betänker att vi i detta liv, enligt min uppfattning, styrs av mönster som kan ha sina rötter i en tidigare tillvaro blir det mer begripligt. I den mån vi behöver förlösa ett sådant mönster är tonerna och musikavslappningen tillsammans med regression ett utmärkt redskap för detta. Jag är fullt medveten om att reinkarnationstanken, som ju är en självklarhet inom österländskt tänkande, är mycket provocerande för många i Sverige. Detta gäller inte minst inom den etablerade västerländska psykologin. Det är min uppfattning dock att allt fler, även yngre psykologer, börjar omfatta denna tanke. Jag ser med stor förväntan fram emot den dag, som jag är övertygad kommer att komma, då denna tanke slagit rot tillräckligt starkt inom den psykologiska fakulteten. Synen på människan och hennes utveckling kommer därmed att ta ett "Quantum Leap".
Tillbaka