Böcker >> Hälsa, naturmedicin och alt. terapi >> I energiernas värld
 
I energiernas värld
 

 
Antal:

Pris:
249.00 kr
(inkl. moms 6%)
Till bokshopen - Tillbaka

Författare: Bo Olander
E-post: bo.olander@hotmail.com
Info om boken: Häftad med invikta flikar, 129 sidor,
3 skisser
Normalpris: 249.00 kr kr inkl. moms 6%
ISBN: 978-91-88362-52-0
Utgivningsår:       2011
 
Bo Olander har arbetat som homeopat i drygt 30 år och har haft egen praktik på söder i Stockholm.
 
Om boken:
Den här boken handlar om vårt förhållande till de osynliga energier som finns – och alltid har funnits – i och omkring oss, och som påverkar oss på olika sätt. Genom att bli medveten om energiernas sätt att arbeta kan vi samverka med dem istället för att motverka dem. Därmed blir det lättare att leva och skapa våra liv så som vi innerst inne vill ha dem.

Boken bygger på en samling artiklar som Bo Olander skrivit genom åren och som legat i väntrummet på hans praktik. Många handlade om bakomliggande orsaker till symtom och sjukdomar, och olika sätt att bli av med dem, men en del berörde också vårt förhållande till energier. I boken har författaren vänt på det hela och utgår ifrån energiernas värld, för att visa vad som händer när vi inte klarar av att hantera dem.

Med så enkla medel som möjligt försöker författaren förklara varför samhället ser ut som det gör idag, hur naturlagarna fungerar, vad livskvalitet är, varför vi över huvudtaget blir sjuka och vad vi själva kan göra för att bli mera harmoniska samt – som en biprodukt av detta – hur och varför homeopatin faktiskt fungerar.
 
Recensioner:

Ur BTJ:s utlåtande år 2011 av lektör Motzi Eklöf

"I alternativmedicinska kretsar talas om energier som något kvalitativt annorlunda än vad som avses med energier inom naturvetenskapen. I boken I energiernas värld talas om livsenergi, kosmisk energi och en förutbestämd karmisk energi. Författaren och homeopaten Bo Olander, f. 1938, talar om läkemedelsläran homeopati som exempel på en energimedicin.

I boken blandas beskrivningar av homeopati, olika personlighetstypers sjuklighet, tankar om tidens kriser, mänsklighetens utveckling och föreslagna sätt att samverka med energierna för hälsans skull. Tankeväckande reflektioner i syfte att hjälpa människor hitta vägar att bli mer harmoniska, blandas med föga underbyggda påståenden och 'sanningar'. Ett enkelt språk underlättar inte alltid förståelsen av innehållet. Författarens förhoppning är också att vi ska acceptera att aldrig helt kunna begripa energiernas värld..."
 
Smakprov ur boken:
Någonting håller på att hända i vårt samhälle. En ny medvetenhet växer sakta men säkert fram. Vi håller mer och mer på att genomskåda hur ruttet samhället är och hur lobbying bevakar ekonomiska intressen, makt och girighet, bakom en täckmantel av låtsad etik. Människor håller också på att bli mera upplysta och vill bland annat veta mera om bakomliggande orsaker till saker och ting i vårt vardagsliv.

Det är många som börjar få upp ögonen för en för oss helt ny värld, energiernas värld, som högst påtagligt finns (och alltid har funnits) mitt ibland oss, men som av många har uppfattats som oviktig och kanske lite flummig. Med vetskapen om denna värld öppnar sig plötsligt en ny verklighet med helt nya möjligheter. Denna värld har helt andra värderingar och kriterier än vad vi är vana vid, därför kommer vi heller aldrig att helt förstå denna värld, möjligtvis ana den. Trots detta kan många av oss egentligen undermedvetet känna oss mera hemma i denna, för de flesta av oss, okända verklighet än i den illusion som vi är födda och präglade i, och som vi i vardags- livet kallar vår materialistiska verklighet.

Genom att studera en miniatyr av hälsotillståndet hos samhället, nämligen individens hälsotillstånd och livskvalitet, ser man lättare effekterna i samhället och tänkbara lösningar ur energiernas aspekt. Frågan är om det kommer ett nytt synsätt och nya värderingar i största allmänhet i samhället och vårt vardagsliv, som även kommer att trigga igång en ny syn inom sjukvården, eller om det kommer att växa fram en ny syn inom sjukvården som för med sig att hela samhällssynen förändras.

Jag har i denna bok valt att använda sjukvården, och speciellt homeopatin, som demonstrationsobjekt, dels för att man här på ett påtagligt sätt kan hitta praktiska exempel på energiernas effekter i ett större perspektiv, och dels för att det är i energiernas värld som homeopatin är verksam.

Därmed kommer vi automatiskt att även beröra hälsofrågor i största allmänhet. Vi har idag en alldeles enastående sjukvård och en avancerad forskning. Ändå anses det att sjukvården befinner sig i en slags kris. Tendensen är nämligen att folk söker bot i stället för lindring av sina sjukdomar och åkommor, något som blivit allt vanligare i flera andra länder, medan Sverige ännu bara står i startgroparna. Det finns redan metoder som beaktar detta, och som även tar hänsyn till den energimiljö där själ och ande hör hemma.

Många menar att detta nya synsätt tveklöst kommer att vara fullt etablerat om några år, även i Sverige, inte minst genom patienternas påtryckningar och förväntningar på det etablerade sjukvårdssystemet, som idag till stor del är inriktat på rent kroppsliga, sekundära, symtom, medan sjukvården idag inte har redskap för att beakta bakomliggande, primära, orsaker.

I den här boken försöker jag att med så enkla ord som möjligt förklara varför samhället fungerar så illa som det gör idag, hur naturlagarna bestämmer och ingriper bakom ryggen på oss, vad livskvalitet är, varför vi över huvud taget blir sjuka, vad vi själva kan göra för att bli mera harmoniska, samt – som en biprodukt av detta – hur och varför homeopatin faktiskt fungerar.

Boken gör inte anspråk på att luta sig mot några vetenskapliga bevis. Däremot bygger den på s.k. beprövad erfarenhet, som hämtats utifrån mer än 30 års verksamhet som homeopat. Så låt oss tillsammans göra en resa bakom kulisserna, för att avslöja en del av vad som rör sig i det vi människor kallar det fördolda i vår tillvaro här på jorden.

Allmänt om homeopati
Eftersom jag använder just homeopati som demonstrationsobjekt är det nödvändigt att inledningsvis ge en liten förklaring till vad homeopati är för något, speciellt för dig som inte kommit i kontakt med homeopati tidigare, men även för dig som upplever de för de flesta människor ”konstiga” reaktioner som inte sällan infinner sig när man genomgår en homeopatisk behandling.

Homeopatisk medicin har funnits åtminstone sedan antiken, då den hade stor betydelse. Sedan har den trängts tillbaka av den moderna ”kemiska” medicinen, som under de senare århundradena utvecklats från att ha varit ”livsfarligt koncentrerad” till att idag mer och mer närma sig homeopatiska koncentrationer, speciellt vad gäller vaccinationer.

Homeopatiska energier har även under århundradena varit föremål för skepsis, omväxlande med mystik, eftersom man enligt vetenskapliga normer inte nöjaktigt kunnat förklara, hur de homeopatiska energierna egentligen arbetar och fungerar. Rent praktiskt har det dock gång på gång, under många århundraden, bevisats att människor blir friska av homeopatisk medicin, samt att den inte heller är behäftad med några biverkningar.

De homeopatiska motståndarna hävdar att en medicin som inte har några biverkningar inte heller kan ha någon medicinsk effekt. Samma kategori människor menar att den eventuella läkning som sker av homeopatisk medicin egentligen sker med hjälp av placeboeffekter. Anhängarna brukar som motbevis peka på det faktum att även barn och djur blir friska av homeopatisk medicin, och dessa vet ju ofta inte ens om att de fått medicin över huvud taget.

Efter att ha levt ett undanskymt liv under flera århundraden återupptäcktes homeopatin i slutet av 1700-talet av en tysk läkare och kemist vid namn Samuel Hahneman (1755–1843). Han fick utstå mycket förföljelse av dåtidens etablerade vetenskap och läkarkollegor men stod på sig och fick undan för undan flera lärjungar, som fört de homeopatiska kunskaperna vidare. Sedan denna tid har det förts en hätsk kamp mot homeopatin, där man nästan kan ana en slags panik hos homeopatins motståndare. Varför denna konstiga reaktion, när dessa motståndare samtidigt påstår att homeopati inte har någon som helst medicinsk effekt?

Denna kamp fortgår än i dag, speciellt i Sverige. I många andra länder, däremot, har homeopatin under senare tid blivit mera accepterad och utövas till övervägande del av leg. läkare, medan läkare i Sverige riskerar att förlora sin legitimation om de skulle utöva homeopati. Det finns till och med länder där man efter läkarexamen studerar i 3 år för att bli homeopat.

Även i Sverige kan man dock ana ett nyvaknat intresse för homeopati bland läkarna. Speciellt de yngre är mera öppna för en bredare syn på sitt yrke. Detta nyvaknade intresse delar läkarna med alltfler patienter, som undan för undan upptäcker att homeopati kan vara ett alternativ, fritt från biverkningar, till den etablerade sjukvården. Önsketänkandet vore att det gick att kombinera dessa båda behandlingsformer och slippa välja den ena eller den andra.

För man ska komma ihåg att homeopati aldrig kan ersätta dagens gängse sjukvård, bara komplettera den inom vissa specifika områden.

Hahneman myntade ett uttryck när det gäller homeopati: ”lika botar lika”, och det är just vad som sker vid vaccinationer. Här injicerar man en ytterst liten mängd – utvecklingen går mot homeopatiska koncentrationer – av det ämne som man önskar bygga upp motståndskraft emot.

Det är inga tvivel om att homeopatisk medicin fungerar, detta har i det praktiska livet bevisats om och om igen. Men frågan som alla ställer sig är hur den fungerar.

När vi nu tittar närmare på betingelserna i energiernas värld kan vi samtidigt få en liten aning om efter vilka principer som homeopatisk medicin arbetar. För det är så att även många av dem som utövar homeopati inte heller vet vad som egentligen händer när man använder homeopatisk medicin. Av erfarenhet vet de att symtom och sjukdomar brukar läka utan biverkningar, till och med sådana sjukdomar där den etablerade sjukvården ibland stått maktlös. Emellertid har alla homeopater i alla tider fått lära sig att det oftast är viktigare att försöka komma fram till en individuell medicin till varje patient än att behandla själva sjukdomen.

Det är detta som är svårigheten – och samtidigt utmaningen – vid alla homeopatiska behandlingar.

Det kan låta konstigt för den oinvigde att två personer med exempelvis likadana eksem kan behöva olika homeopatiska mediciner för att bli bra, medan en person med ett symtom (t.ex. eksem) och en annan person med ett helt annat symtom (t.ex ont i magen) kan bli bra av samma homeopatiska medicin. Homeopatisk medicin fungerar nämligen bäst när den anpassas till olika typer av individer, i stället för till de olika symtom och sjukdomar som vi som patient visar upp.

När vi nu kikar in bakom kulisserna till energiernas värld, ska vi även väga in hur själva livet från början var tänkt att fungera, och hur det idag i praktiken gör det, samt hur flera naturlagar styr och ställer över huvudet på oss. Vi kan konstatera att lagen om betingade reflexer alltid är verksam: gör jag si så händer detta, gör jag så i stället då händer något annat.

Och människans situation är nu en gång sådan att vi varje dag gör en mängd val – stora eller små – som vi, vare sig vi vill det eller ej, alltid tvingas ta konsekvenserna av. Med andra ord beror vår nuvarande livssituation på de val som vi medvetet eller omedvetet har gjort.

Innehåll

Förord
Allmänt om homeopati
Allmänt om mediciner
Lindra eller bota
Naturmedicin – naturläkemedel
Allopatisk medicin
Homeopatisk medicin
Energier och energiflöden
Vi består av både kropp och själ
Olika karaktärer och konstitutionstyper
Energivandringar mellan människor
Föda för både kropp och själ
Livskvalitet
Vad är sanning och rätt eller fel?
Otillfredsställelse och mentala symtom
Homeopatisk arbetsmetodik
Livskvalitet som sanning
Riktade energier
Spontanläkning och placeboeffekter
Människans revirtänkande
Homeopatiska redskap
Homeopatisk utspädning
Homeopatiska verkningstider
Homeopatisk förstförsämring
Enkelmedel och komplexmedel
Reaktioner i kroppen
Reaktioner i själen
Gamla sjukdomar kommer tillbaka
Passar homeopatisk behandling alla?
Våra unika tillgångar
Våra instinkter
Personlig utveckling
Du blir vad du tänker
Vart är mänskligheten på väg?
Historisk återblick
Medvetenhet på ett djupare plan
Homeopatisk diagnos
Karma
Hälsan – en färskvara
Åldrandet
Balans och jämvikt
Vilken mat ska vi äta?
Unga och gamla själar
Samla på rätt eller fel energier
Tankens kraft
Några exempel på sjukdomsorsaker
Stress
Mobbing
Systemfel
Eget ansvar
Ljusets påverkan
Att göra rätt val
Människans största fiende
Belöningar, skuldkänslor och straff
Individuella prioriteringar
Anpassning till kosmos
Makrokosmos och mikrokosmos
Samklang med vårt inre
Ödet
Energier och materia
Kosmos överflöd
Att ha tillit
Immunförsvaret
Framtidsutsikter
Pandemier och buffertar
Sammanfattning
Epilog
Tillbaka