Intervjuer >> Maria Magdalena och Jesus syn på bibelns innehåll - Solrosen 5
 


Starta youtube-klippet genom att klicka på bilden ovan.

Film 5: Maria Magdalena och Jesus syn på bibelns innehåll

Hur ser Mariammi och Jeshua idag på bibelns tillkomst och innehåll? Den kom ju till långt efter deras död och på de s.k. kyrkofädernas uppdrag. Känner de igen sig?

Jill: Nej! Istället ställer Mariammi en rak fråga till kyrkofäderna, som åtog sig uppdraget att sammanfatta bibeln: ”VARFÖR var det nödvändigt att frånta Jeshua hans familj och det enkla och naturliga liv vi levde?! Varför var det nödvändigt att göra honom till en sexuellt oerfaren och könlös varelse och framställa honom som ren i sin oskuld, född av en jungfru som blivit havande med helig andes hjälp – en sakrosankt förebild av mor och son, schablonsfigurer som skulle bana vägen för en överlägsen kyrkas verksamma ändamål, med celibatet som ett rent och helgat medel!

Kyrkans omgestaltning av Jeshua från att ha varit den fördomsfria och villkorslöst älskande man han var, till att bli en mäktig, bombastisk ikon ”sittande på sin Faders högra sida i himmelen, ditkommen för att döma levande och döda”. Jeshua tvår sina händer för att han på ett så fjättrande sätt har blivit ställd bakom en villkorad kyrkas eget påfund av övermakt och kontroll över människorna. Och att de låtit honom framträda i den nya bisarra ”rollen” som den förmenande och oåterkallelige lagman som verkställer domar över dem som tidigare varit hans medsystrar och medbröder!

Denna trosföreställning går helt på tvärs med Jeshua och Mariammi livsfilosofi som var ”att ge människan tillbaka till sig själv”, det var deras ord som de förkunnade till folket som samlades runt omkring dem! Eftervärlden har aldrig erkänt att Jeshua och Mariammi var ett äkta par, men i deras samtid visste alla människor vem de var och att de var ett vigt par, medan bibelns texter skildrar Mariammi som en botfärdig sköka med en platonisk kärlek till sin Mästare!

Maria Magdalena anförtror oss att Jeshua inte var religiös. Däremot var han andlig. Hur förklarar hon det?

Jill: Att vara andlig är att ha kontakt med sitt hjärta, det är där, bortom hjärnans tanke, den sanna upplevelsen finns – och man vet vad man känner (gnosis). Denna sanning gör dig fri och obunden! Detta är den ursprungliga gnosticismen. Vad som är viktigt att ta upp gällande gnosticismen är att det under antiken florerade många olika religiösa strömningar som kallades för gnosticism, men någon annan form av Jeshuas och Mariammis gnostiska filosofi kan inte finnas utan den naturliga livsessens som den innehåller – om inte något annat religiöst trossamfund inlemmat satser med hopknåpade regler och lagar som man sedan kallat för gnosticism.

Att lägga en grund för den organiserade religionen har pågått under många århundraden i historien, och den vägen har kantats med idel förvirringar och motsägelsefulla bråk om den rätta tron! Att tillhöra en religion är att följa en rigoröst fast, inlärd lära, som har ett ramverk som man ska förhålla sig till och inte gå utanför. Det handlar om uppställda ramar som talar om för dig HUR DU SKA TRO och HUR DU SKA FÖRHÅLLA DIG TILL både dig själv och DEN DU SKA TRO PÅ! Detta gäller för de flesta religioner.

När det gäller den kristna religionen så är det flera aktörer involverade, däribland de som företrädde den romersk-katolska kyrkan som tillsammans med den romerska kejsaren Konstantin vid ett koncilium sammanställde en författning i Nicaea år 325. Där bestämdes hur religionen skulle se ut och vad den skulle innehålla. Här lades grunden för hur Jesus och bibeln skulle formas. Det var vid detta möte som man förbjöd den gnostiska filosofin och därmed försvann Andens betydelse hos människan. Det var här man satte punkt för Jeshuas och Mariammis livsfilosofi som ville ge människan tillbaka till sig själv genom fastställandet av människans treenighet: kropp - själ - ande och Andens sammansmältning med Modern och Fadern! En riktigt genomgripande våldtäkt och nedvärdering av mänskligheten.

Lite senare, i en utvidgad form av mötet i Nicaea, antogs vid ett nytt kyrkomöte i Konstantinopel, år 381, en bekännelse om att Anden skulle vara gudomlig – men enbart på det högsta planet – därav Fadern, Sonen OCH den helige Anden. Benhårt fortsatte patriarkatet att skilja Andens tillhörighet från människan och att hålla MODERN borta som jämställd med Fadern och nu också med Sonen! Dock att betänka: det finns ingen naturlig befruktning i den religiösa formeln Fadern, Sonen och den Helige Anden! Var finns garantin för släktets och livets fortlevnad i den konstellationen? Och religionens företrädare vill ju relatera livet på jorden till vad Gud föreskriver?! Men då fattas ju den väsentliga Modern, för utan henne på jordisk nivå tvärstannar allt liv och vår art dör ut!

Situationen hårdnade ytterligare för den enskilda lilla människan med kyrkofädernas pålagor om arvsynden: att människan föds in i världen med synd, skuld och skam, efter metaforen Adam och Eva, Eva förförde ju Adam till att synda i Lustgården. Och med denna bild av Eva som en synderska kunde patriarkatet nu definitivt sätta punkt för Moderns existens över huvud taget. Människans frälsning från denna arvsynd kunde endast ske genom kyrkans försorg genom att vidarebefordra Faderns Nåd! I och med detta gjorde man människan helt beroende av kyrkans trosläror, tvärtemot Jeshuas förkunnelser om det egna Självets betydelse och hennes andliga suveränitet att på det naturliga sättet vara sammansmält med Gud! Kyrkofäderna skapade alltså en arvsynd och samma patriarkala instans säger sig också ha medicinen för att bota den! Vilken fruktansvärd absurditet!

Vi behöver lägga märke till att det inte är Gud eller Jeshua som skapat denna förvrängning, utan det är den mansdominerade patriarken! Katolska kyrkan i Rom har använt sig av Jeshua och utnyttjat hans karisma och samtidigt lagt sina egna fördömande ord i hans mun! Jeshua själv säger att om han hade levt på denna tid när bibeln skulle sammanställas, så hade inte bibeln sett ut som den gör idag! Mariammis fråga till de ansvariga: ”Hur många gånger ska kyrkan korsfästa honom!?

Det är på väldigt viktiga punkter den organiserade religionen skiljer sig från Jeshuas och Mariammis filosofi.

Makt med (gnosis): varje människas OKRÄNKBARA HELHET genom sin kropp - själ - ande; Helheten människor emellan och Helheten med Gud. De gav sina medsystrar och medbröder den kompass som ledde dem in i den vetskapen. Jeshuas och Mariammis fredsprojekt byggde på den visdomsläran!

Makt över (religionens trosläror): kyrkofäderna degraderade människans treenighet! De tog bort Andens betydelse från människans treenighet: kropp - själ - 00 (ande); och hävdade att endast med hjälp av en präst i sin kyrka kunde människan få ”Guds nåd” och hjälp att få sina ”synder och skulder förlåtna” och därmed få ”komma till himlen”!

Vad har detta fått för följder hos mänskligheten? Vilka negativa konsekvenser har följt i dessa spår?

Jill: Efter att ha fått färdig min bok Livets väv har jag tagit mig an denna frågeställning och känner en obeveklig lust att verkligen greppa fenomenet med patriarkatets förminskning av människan, vad det fått för följder och vad som har kommit ut av det! För mig tycks det som, om man studerar mänskligt beteendemönster, att människors dåliga självkänsla är ett megaproblem i världen idag! Tänk om människan hade lyssnat på Jeshua och Mariammi, då hade jorden säkerligen sett helt annorlunda ut idag!

Ponera hur världen skulle kunnat se ut idag, vilka beteendemönster och attityder människan skulle ha haft om hennes treenighet (gnosis) hade godkänts av kyrkofäderna? Människans dåliga mående faller ofta tillbaka på att inte duga som den man är, vilket skapar en känsla av osäkerhet, rädsla och underlägsenhet. Ja, den dåliga självkänslan skapar så mycket destruktivitet, både inom människan själv och utåt i den existentiella tillvaron, att det orsakar ett lidande i världen som i sin tur tar sig uttryck i oenighet människor emellan, våld och krig.

Nyckeln till att få må bra är att veta och känna till att varje enskild människa är skapad till en treenighet: KROPP, SJÄL och ANDE, och denna treenighet är människans OKRÄNKBARA HELHET!
Tillbaka